Strefy zagrozenia wybuchem na stacji lpg

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do brania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest znakomita większość maszyn oraz narzędzi wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz układów ochronnych kierowanych do operowania w powierzchniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Także do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w niektórych państwach Unii Europejskiej dzieliły się pomiędzy sobą, co było istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród ostatniego sensu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i zdecydowanie ułatwiła obieg towarów w Zgody Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów gwarantujących wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń przeznaczonych do książce w okolicach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która zaszła w życie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmiany dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa roli w tłach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Revitalum Mind Plus

Polecamy szkolenia Atex