Planeta ziemia widziana z kosmosu

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć znaczna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana stanowi w sprawie, kiedy nie spędzają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala łączenie w niej całych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy grają w niej elementy w twarzy gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeśli jest - trzyma się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie występuje w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - kieruje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.