Deklaracja zgodnosci rozporzadzenie 10 2011

Deklaracja zgodności WE stanowi więc pisemne oświadczenie wykonywane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego wynik jest kompatybilny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć jednego czy więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a ponadto jeżeli więc niezbędne (ponieważ wynika z innych przepisów) produkty też potrzebują kupić odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest przeprowadzana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są obecne naprawdę zwane moduły i przedstawia je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który zapewne ją wybrać według własnego przekonania z perspektywie przedstawionych mu w informacji i dotyczących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może koncentrować się właśnie z pewnego elementu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to złożone procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i efekty żyć są dokumentowane. Producent stawia na materiałach, jakie mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga związana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi z tego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze chcenia i jest zbieżny z ważnymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Nazwa i adres producenta - a dodatkowo jeżeli stanowi owo wymagane, więcej jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest problemem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest solidarne z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których wznosi się deklaracja 7. W stosownych przypadkach należy zamieścić daną o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może zyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że spełnia on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Mówią one zagadnień połączonych z pomocą zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie może stać włożony do obrotu ani zostać nadany w użytkowanie na miejsce Unii Europejskiej. Umowa jest strzeżona przez producenta czy w sukcesu jeśli posiada on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.